Strategic Management Society

Lockett, M. (1992) Strategic Management Society, London