Strategic Management Society - 1986

Lockett, M. (1986) Strategic Management Society, Singapore