Spirituality in Coaching

Desmond, B. (2012) Spirituality in Coaching, in de Haan, E. & Sills, C. (eds) Relational Coaching